Synoda 2021-2023

Pridal dňa
Logo synody
Z otvorenia synodálneho procesu
Z otvorenia synodálneho procesu
Etapy synodálnej cesty
1. fáza synodálneho procesu

Oficiálna webová stránka synodálneho procesu v Bratislavskej arcidiecéze je k dispozícii na synoda.abuba.sk.

Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia

Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov1, ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia (tal. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione).

Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitbieb a rozlišovania, sa započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Na stránkach Tlačovej kancelárie KBS je k dispozícii plné znenie príhovoru pápeža Františka na úvod synody i informácie o úvodnej reflexii.

Synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej:

„Integrálny synodálny proces sa uskutoční autentickým spôsobom jedine vtedy, ak doňho budú zahrnuté partikulárne Cirkvi.“

Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha Svätého.

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy, vníma nastávajúcu synodu ako veľké pozvanie - pozvanie, na ktorom pápežovi Františkovi veľmí záleži - totiž aby sa v Cirkvi obnovilo spoločné kráčanie:

„V nasledujúcich dňoch budeme v našich diecézach a farnostiach pozývať kňazov a veriacich laikov, aby sa na tomto synodálnom procese zúčastnili. Teda, aby sa zúčastnili na spoločnom kráčaní, prostredníctvom rozličných formátov stretnutí modlitby a v uvažovaní nad určitými konkrétnymi témami života spoločenstiev.“

Otec arcibiskup vidí v návšteve Svätého Otca na Slovensku aj skvelý dar otvorenia tohto spoločného kráčania a synodálneho procesu:

„Máme nasledujúce týždne a mesiace dôležitú úlohu učiť sa, čo znamená spoločné kráčanie, spoločná modlitba, spoločné uvažovanie, pýtanie sa, počúvanie, dialóg vo vnútri Cirkvi, otvorenie sa v modlitbe pre pôsobenie Ducha Svätého. To je krásna úloha, ktorá bola otvorená návštevou Svätého Otca,“

Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna

Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca.

  • Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začína v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Tieto konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, združeniach vyšších rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických hnutiach, univerzitách či teologických fakultách.
    Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 do 15. augusta 20222 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi.
  • Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.
  • Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.

Zavŕšením základnej etapy bude slávenie XVI. riadneho plenárneho zhromaždenia synody biskupov v októbri 2023. Na základe výsledkov plenárneho zhromaždenia bude nasledovať realizačná fáza, do ktorej budú znova zapojené partikulárne cirkvi (porov. Episcopalis communio, čl. 19 – 21).


Dokumenty


Arcidiecézny koordinátor / referent

Osoba poverená synodálnym procesom za arcidiecézu (arcidiecézny koordinátor) je PhDr. Juraj Vittek, PhD., farár farnosti Bratislava – Svätej Rodiny a pedagóg RKCMBF UK.

E-mailový kontakt na arcidiecézneho koordinátora a jeho tím: bratislava@synoda.sk

  • Arcidiecézny koordinátor slúži ako hlavný referent pre otca arcibiskupa v rámci synodálneho procesu.
  • Je spoluzodpovedný za arcidiecéznu fázu synodálnych konzultácií a vedie tím spolupracovníkov, s ktorým spolupracuje na rozvíjaní myšlienky, ako sa uskutočňuje arcidiecézny proces a diskutuje témy a otázky týkajúce sa synodality (ako ju načrtol Generálny sekretariát Biskupskej synody a konferencie biskupov), ako aj procesu zhromažďovania, analýzy a syntézy príspevkov ku celkovej konzultácii arcidiecézy.
  • Arcidiecézny koordinátor súčasne zastrešuje komunikáciu a spoluprácu s farnosťami a rôznymi cirkevnými skupinami v arcidiecéze v rámci synodálnych konzultácií. Ponúka tiež formáciu a sprevádzanie pre tých, ktorí sú zodpovední za realizáciu a uľahčenie konzultačného procesu na miestnej úrovni.
  • Všetky kompetencie a povinnosti arcidiecézneho koordinátora/referenta sú uvedené na stránke Synoda.SK: Prípravný dokument v časti Diecézni referenti / diecézny tím.

Arcidiecézny koordinátor je teda zodpovedný za organizáciu konzultačných stretnutí, pred-synodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy. Diecézne syntézy následne Konferencia biskupov Slovenska spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázu synody, nasledujúcej na prelome rokov 2022/ 2023.

Dôležitú úlohu v prvej fáze synodálneho procesu zohráva arcidiecézny synodálny tím, ktorý pracuje pod vedením arcidiecézneho referenta zodpovedného za organizovanie tejto fázy synody.


Informačné zdroje

Informácie Rímskej kúrie:
Oficiálna webová stránka Synody, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie k prebiehajúcej synode na tému Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia vo viacerých svetových jazykoch, je k dispozícii na adrese www.synod.va.
Informácie súvisiace so synodálnym procesom je možné sledovať na sociálnych sieťach rôznych vatikánskych inštitúcií pod značkami (hashtagmi): #Synod #ListeningChurch #Synoda
 
Informácie Konferencie biskupov Slovenska k Synode 2021-2023:
Oficiálna webová stránka Synody, ktorá poskytuje informácie k prebiehajúcej synode v slovenčine a osobitne sa zameriava pokrýva synodálne dianie v slovenských diecézach, je k dispozícii na adrese www.synoda.sk.
Všetky dostupné a priebežne dopĺňané informácie Konferencie biskupov Slovenska a informačný servis zo sveta k Synode 2021-2023 sú k dispozícii aj v dossieri Tlačovej kancelárie KBS.
 
Informácie Bratislavskej arcidiecézy k Synode 2021-2023:
Oficiálna webová stránka synodálneho procesu v Bratislavskej arcidiecéze je k dispozícii na synoda.abuba.sk.
Facebookový profil synodálneho procesu Bratislavskej arcidiecézy je k dispozícii na adrese www.facebook.com/SynodaBA.
 
Informácie súvisiace s prebiehajúcou synodou, ktoré sú uvedené na webe Bratislavskej arcidiecézy, sú k dispozícii pod heslom:
Priebežné informácie súvisiace so synodálnym procesom je možné sledovať aj na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy:

TwitterFacebookYouTubeInstagram

__________
1 Biskupská synoda, ktorú založil sv. Pavol VI. s cieľom kontinuálne pokračovať v kolegiálnej skúsenosti Druhého vatikánskeho koncilu, sa takto po prvý raz slávi „decentralizovaným“ spôsobom. Práve pri spomienkovej ceremónii 50. výročia ustanovenia synody v októbri 2015 vyjadril pápež František túžbu po spoločnej ceste pre „laikov, duchovných pastierov a Rímskeho biskupa“.
2 Generálny sekretariát Synody biskupov v piatok 29. októbra oznámil, že predlžuje prvú fázu synodálneho procesu, ktorá sa mala pôvodne skončiť v apríli. Diecézna fáza práve prebiehajúcej Synody, ktorá sa na Slovensku začala 17. októbra, tak potrvá až do 15. augusta 2022.

__________
Zdroj: General Secretariat for Synod of Bishops, Tlačová kancelária KBS
Foto: www.synod.va

Stránka je priebežne aktualizovaná. Dátum vytvorenia: 9.10.2021. Dátum poslednej aktualizácie: pozri informácie uvedené pod nadpisom stránky.