Katedrála svätého Martina

Pridal dňa
Teologický význam katedrály
Katedrála je najdôležitejším chrámom diecézy, tvorí jej liturgické a duchovné centrum, je sídelným chrámom diecézneho biskupa a nachádza sa v ňom katedra biskupa. Pomenovanie Katedrála pochádza z grécke slova kathedra. V antickom svete to bolo miesto učiteľa a sudcu. Dodnes sa týmto slovom označuje miesto pre učiteľa v triede. Kathedra v starovekých chrámoch označovalo biskupské kreslo, z ktorého biskup predsedal liturgii a prednášal homíliu. Od šiesteho storočia sa podľa biskupskej katedry biskupské kostoly začali nazývať katedrálami (ecclesia cathedralis). Je to najvyšší stupeň označenia chrámu v miestnej cirkvi, ktorou je diecéza...
Celý text o Teologický význam katedrály na webovej stránke Katedrály a farnosti sv. Martina...
Z histórie Katedrály sv. Martina
Pozornosti obyvateľov a návštevníkov Bratislavy neunikne najpôsobivejšia dominanta Bratislavy, Katedrála sv. Martina, ktorá je spolu s hradom charakteristickým symbolom mesta. Ich vzájomné dejiny sú prepojené. Kráľ Imrich I. požiadal v roku 1204 pápeža Inocenta III. o povolenie premiestniť prepošstvo z hradu do podhradia. V roku 1221 pápež Honorius III. dal súhlas k premiestneniu kompetencií Farského kostola najsvätejšieho Spasiteľa. Najskôr začali využívať už existujúci kostolík sv. Martina, ktorý zbúrali a na jeho mieste po roku 1273 postavili nový, v románskom slohu. Na severnej strane, smerom od Kapitulskej ulice, mal kruhovú kaplnku, neskôr prebudovanú na karner (kostnica), ktorého základy sa našli pod dnešnou kaplnkou sv. Anny...
Celý text o histórii Katedrály sv. Martina na webovej stránke Katedrály a farnosti sv. Martina...
Z histórie Dómskej kapituly
Kapituly ako osobitné cirkevné inštitúcie začali pri biskupských sídlach vznikať v 8. storočí. Členovia kapituly, ktorí pomáhali pri správe diecézy a v čase uprázdneného biskupského stolca dočasne preberali jej vedenie, sa riadili určitými pravidlami, kánonmi (canon), z čoho vzniklo ich pomenovanie kanonici. Pravidelne sa schádzali na bohoslužbu a denné zhromaždenie, kde sa predčítala jedna kapitola z kánonických predpisov („capitulum“) a na základe toho sa zbor kanonikov začal nazývať kapitulou. Podľa vzoru katedrálnych kapitúl v biskupských sídlach začali vznikať kolegiátne (združené) kapituly pri významnejších kostoloch. Na území dnešného Slovenska sa v stredoveku nachádzali tri kapituly – katedrálna v Nitre a kolegiátne na Spiši a v Bratislave...
Celý text o histórii Dómskej kapituly na webovej stránke Katedrály a farnosti sv. Martina...
Svätci spojení s katedrálou
Spojitosť medzi sv. Martinom, sv. Jánom Almužníkom, sv. Alžbetou Uhorskou i sv. Jánom Pavlom II. s Katedrálou sv. Martina...
Celý text o svätcoch spojených s katedrálou na webovej stránke Katedrály a farnosti sv. Martina...
Prehliadky katedrály
Počas letnej turistickej sezóny je možné navštíviť interiér katedrály v čase od 9.00 h do 11.30 h a popoludní od 13.00 h do 18.00 h. Letná turistická sezóna v Katedrále sv. Martina sa začína 1. apríla a konči sa 11. novembra, na sviatok sv. Martina. Od 12. novembra do 31. marca sa katedrála uzatvára o 16.00 h. V zimných mesiacoch je klenotnica uzavretá...
Celý text o prehliadkach katedrály na webovej stránke Katedrály a farnosti sv. Martina...
Ďalšie informácie
Informácie o rôznych zaujímavostiach spojených s Katedrálou sv. Martina (organ, zvony, krypty, veža, krstiteľnica, korunovácie,...) i s Kapitulskou ulicou (história, budovy, katolícke inštitúcie,...) sú k dispozícii na webovej stránke Katedrály a farnosti sv. Martina.

__________
Foto: Štefan Komorný