Ochrana osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze

Pridal dňa

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Bratislavskej arcidiecéze sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Záväzné predpisy | Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba | Povinnosti farností | Tlačivá a vzory | Informačné technológie

Informácie pre dotknuté osoby a pre podávanie podnetov sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Informácie pre dotknuté osoby.

__________
 

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Stránka Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk) je oficiálnym sídlom informácií o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi, je neustále dopĺňaná a aktualizovaná, obsahuje najnovšie informácie podľa doporučení Úradu na ochranu osobných údajov a súbor otázok/odpovedí i riešení konkrétnych problémov, preto ju pravidelne navštevujte!

Stránka gdpr.kbs.sk obsahuje:
– smernicu - záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi
– informácie pre doktnuté osoby
– informácie o zodpovednej osobe (DPO)
– informácie pre diecézy/eparchie
– informácie pre farnosti
– informácie pre rehole
– informácie pre subjekty odvodené od Cirkvi (školstvo, charita, ...)
– informácie ohľadom informačných technológií
– často kladené otázky
– kontakty pre diecézy, farnosti, správcov informačných technológií

__________
 

Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba

Zodpovedná osoba (DPO) Bratislavskej arcidiecézy:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
E-mail: dpo @ kbs.sk
Kontaktná osoba pre farnosti a organizácie Bratislavskej arcidiecézy:
JUDr. Zuzana Čápková
Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
E-mail: oou @ abuba.sk
Na emailovú komunikáciu je možné využiť elektronický formulár (ako Kategóriu zvoľte Správa ohľadom ochrany osobných údajov)

__________
 

Povinnosti pre farnosti

Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy sú uvedené na stránke KBS Ochrana osobných údajov | Farnosť nasledovne:
• farnosť, resp. správca farnosti, musí zabezpečiť náležitosti uvedné na stránke Ochrana osobných údajov | Farnosť | Informácie pre farnosti: Ochrana osobných údajov - opatrenia vo vzťahu k farnostiam.
• pokiaľ má farnosť svojich vlastných zamestnancov (vrátane dobrovoľníkov na zmluvu, alebo na základe dohôd), platia vo vzťahu k jej zamestnancom pravidlá ako pre diecézu - je teda potrebné, aby farnosť, resp. správca farnosti, zabezpečil aj požiadavky uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Diecéza | Informácie (diecézy a eparchie): Opatrenia vo vzťahu k zamestnancom.
• riešenie problémov a odpovede na často kladené otázky sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Farnosť | Často kladené otázky.

__________
 

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory súvisiace s ochranou osobných údajov sú k dispozícii v prílohe tejto stránky.

Všeobecné tlačivá a vzory (v prípade potreby aktualizované pracovníkmi KBS) súvisiace s ochranou osobných údajov sú k dispozícii na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Smernicu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike treba vytlačiť a uchovať vo farnosti.

__________
 

Informačné technológie

Osobné údaje sa vo veľkej miere spracúvajú prostredníctvom automatizovaných informačných systémov (informačných a komunikačných technológií) i v prostredí Bratislavskej arcidiecézy a jej súčastí.

Informácie o aplikácii aktuálnej legislatívy o ochrane osobných údajov v oblasti informačných a komunikačných technológií (v terminológii GDPR: v automatizovaných informačných systémoch) sú uvedené na webovej stránke KBS Ochrana osobných údajov | Informačné technológie.

Odborné fórum pracovníkov Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií, je k dispozícii na webovej stránke Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť (gdpr.ecclesia.sk).

__________