J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre

Pri správe diecéz treba pastiersku službu biskupov usporiadať tak, aby rozhodujúcou pohnútkou vždy bolo dobro Pánovho stáda. Aby sa toto dobro náležite zabezpečilo, nezriedka treba ustanoviť pomocných biskupov, pretože diecézny biskup nezvládne sám plniť všetky biskupské povinnosti, ako si to vyžaduje záujem duší, či už pre prílišnú rozsiahlosť diecézy, alebo pre priveľký počet obyvateľov, poprípade pre zvláštne podmienky apoštolátu alebo iné príčiny rozličnej povahy.

Keďže však sú pomocní biskupi povolaní mať účasť na povinnostiach diecézneho biskupa, nech plnia svoje poslanie takým spôsobom, aby vo všetkých záležitostiach postupovali v jednomyseľnej zhode s ním. Okrem toho nech vždy prejavujú diecéznemu biskupovi poslušnosť a úctu, a nech on sám má pomocných biskupov v bratskej láske a úcte.

(Christus Dominus, 25)

Sociálne médiá a webové stránky:
Mons. Jozef Haľko na Facebooku
Mons. Jozef Haľko na Twitteri
Mons. Jozef Haľko na YouTube
Mons. Jozef Haľko - oficiálna stránka
Mons. Jozef Haľko:
- narodil sa v Bratislave 10. mája 1964
- za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave
- od roku 1997 poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu
- od roku 1997 pedagóg cirkevných dejín na RKCMBF UK v Bratislave
- v roku 2000 dosiahol doktorát na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme
- od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín RKCMBF UK
- od roku 2008 člen kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa
- v roku 2009 menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti
- 31. januára 2012 bol vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa
- 17. marca 2012 bol v Bratislave konsekrovaný za biskupa
- v roku 2013 prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia

Erb pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka má v ľavej polovici na modrom podklade strieborný meč, ktorý delí kus červenej látky. Symbolizuje to jeho príslušnosť k Bratislavskej arcidiecéze a samotnú osobu sv. Martina ako jej hlavného patróna, ktorý kus svojho vojenského plášťa daroval žobrákovi. Pravá časť patrí symbolom samotného biskupa a je jeho osobným erbom. Pripomína heslo, ktorým je „Vstal z mŕtvych!“– „Resurrexit!“. Na červenom podklade je zlatý kríž, cez ktorého priečne rameno je prevesená biela látka, symbol zmŕtvychvstania. Pri nohe kríža je strieborné veľké písmeno M, ktoré pripomína láskyplnú prítomnosť Panny Márie, verne blízkej svojmu Synovi vo vrcholných chvíľach jeho spásonosného utrpenia. Samotný štít erbu je prikrytý zeleným klobúkom s troma radmi strapcov po oboch stranách erbu, čo je počet prináležiaci biskupovi. Za štítom vyčnieva kríž a pod štítom je v stuhe vpísané biskupské heslo RESURREXIT!

[po kliknutí na obrázky sa erb i portrét zobrazia v plnej veľkosti]