Arcidiecézny referent, synodálny tím a jeho úlohy

Pridal dňa
1. fáza synodálneho procesu
1. fáza synodálneho procesu

Dôležitú úlohu v prvej fáze synodálneho procesu (na úrovni partikulárnej cirkvi - arcidiecézy) zohráva arcidiecézny synodálny tím na čele s povereným referentom zodpovedným za organizovanie tejto fázy synody.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poveril službou arcidiecézneho koordinátora/referenta a realizovaním synodálneho procesu v Bratislavskej arcidiecéze PhDr. Juraja Vitteka, PhD., farára farnosti Bratislava – Svätej Rodiny a pedagóga RKCMBF UK.

V rámci arcidiecézneho synodálneho tímu (AST) pozvanie k spolupráci s arcidiecéznym referentom prijali:

 • Mons. doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., farár v Jarovciach, člen zboru konzultorov a presbyterskej rady
 • prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th, prorektor Trnavskej univerzity v Trnave pre vonkajšie vzťahy
 • ThDr. Marek Krošlák, PhD., farár v Bratislave - Vrakuni
 • ThLic. Jozef Vadkerti, farár v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, dekan BA - Juh
 • Mgr. Vladimír Kiš, farár v Rohožníku, člen liturgickej komisie
 • Mgr. Tomáš Krampl, farský vikár Bratislave - Najsvätejšej Trojice, poverený duchovnou starostlivosťou vysokoškolského arcidiecézneho internátu Svoradov
 • Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, vydatá mama troch detí, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov
 • Ing. Mgr. Evžen Valovič, zakladateľ eRka, katolícky aktivista podzemnej Cirkvi, člen spoločenstva Fatima, bývalý tajomník Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS, zasvätený laik

AST (arcidiecézny synodálny tím) bude mať ešte ďalšie podporné pracovné skupiny, ktoré budú postupne vytvárané. Jedna zo skupín bude zložená najmä z radov laikov.


Úlohy arcidecézneho referenta a synodálneho tímu:

 • slúžiť ako spojka medzi diecézou a biskupskou konferenciou
 • slúžiť ako osoba, na ktorú sa môžu obrátiť farnosti a iné cirkevné skupiny v diecéze v rámci synodálnych konzultácií
 • slúžiť ako hlavný referent pre biskupa diecézy v rámci synodálneho procesu
 • synodálne spolupracovať s tímom na rozvíjaní myšlienky, ako sa bude uskutočňovať diecézny proces a prediskutovať témy a otázky týkajúce sa synodality, ako aj procesu zhromažďovania, analýzy a syntézy príspevkov ku celkovej konzultácii diecézy
 • vyzvať všetky farnosti, aby sa zúčastnili na konzultačnom procese organizovaním stretnutí
 • pozvať zástupcov z každej cirkevnej služby, hnutia, cirkevnej inštitúcie alebo úradu v rámci diecézy, aby ponúkli svoje vlastné príspevky
 • ponúknuť formáciu a sprevádzanie pre tých, ktorí budú zodpovední za realizáciu a uľahčenie konzultačného procesu na miestnej úrovni (vo farnostiach, komunitách atď.)
 • vypracovať metódu na získavanie podnetov z konzultačného procesu v celej diecéze a odkomunikovať tento proces farnostiam, diecéznym skupinám, rehoľným spoločenstvám a hnutiam s cieľom podporiť čo najširšiu účasť
 • zaistiť svoju pravidelnú aktívnu prítomnosť v každej farnosti/komunite počas konzultačnej fázy, poskytnúť podporu, povzbudenie, sprevádzanie a opätovné vyjadrenie vďaky zúčastneným osobám
 • zhromažďovať včas syntézy/príspevky/návrhy z miestnych konzultácií
 • dohliadať na organizáciu diecéznych predsynodálnych stretnutí
 • analyzovať a syntetizovať zozbierané príspevky a vypracovať stručnú diecéznu syntézu v rozsahu maximálne desiatich strán, ktorá bude následne postúpená Biskupskej konferencii v stanovenej lehote. Túto syntézu by mal vypracovať tím spolupracujúci s diecéznym referentom v spolupráci s biskupom
 • včas zaslať diecéznu syntézu biskupskej konferencii

Arcidiecézny referent pripravil základné vovedenie do synodálneho procesu v rámci relácie vKontexte v TV Lux (premiéra 21. 10. 2021 o 21.05).

__________
Ilustračný obrázok: www.synod.va

Stránka je priebežne aktualizovaná. Dátum vytvorenia: 20.10.2021. Dátum poslednej aktualizácie: pozri informácie uvedené pod nadpisom stránky.