Rozoslanie misijných tímov z Katedrály svätého Martina

Pridal dňa

V piatok 15. októbra 2010 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutočnila svätá omša za účasti rehoľných misijných tímov, následne rozoslaných na farské misie naplánované na nasledujúce dni. Slová bratislavského arcibiskupa-metropolitu Stanislava Zvolenského adresované misionárom prinášame v plnom znení.


Drahí bratia a sestry, drahí bratia kňazi,

zo zdravotných dôvodov žiaľ dnes nemôžem byť osobne medzi vami. Preto som poprosil pána generálneho vikára Mons. Jána Formánka, aby vám aspoň touto cestou tlmočil niekoľko myšlienok, ktorými by som vás rád povzbudil.

Pomaly končia mestské misie, na ktoré vyprosujeme hojné Božie požehnanie v podobe dobrého duchovného ovocia a prechádzame do druhej fázy, fázy farských misií.

V týchto súvislostiach by som sa dnes spolu s vami chcel zamyslieť nad jednou známou biblickou vetou, ktorú čítame hneď v úvode Listu Hebrejom: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov - v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (porov. Hebr 1,1-2). Tento výrok zdôrazňuje vrchol zjavenia sa Boha v Ježišovi Kristovi, ale zároveň zvestuje radostnú skutočnosť, že dobrý Boh sa opakovane znova a znova prihovára najrozličnejším spôsobom človeku a ľudskému svedomiu. Nie je tomu inak ani dnes, aj my môžeme a musíme si s obdivom uvedomiť, že Boh síce najzreteľnejším spôsobom prehovoril k nám v Synovi, ale Syn Ježiš Kristus cez svojich svedkov až po končiny zeme (porov. Sk 1,8). Dobrý Boh sa prihovára človeku vytrvalo, trpezlivo, neúnavne, veď Boh pokračuje vo svojej neprekonateľnej láske aj v našich časoch. Okrem toho, že sa Boh človeku sústavne prihovára cez hlas jeho svedomia, prihovára sa aj prostredníctvom hlasu a svedectva kresťanov o Ježišovi Kristovi ako Božom Synovi.

Takýchto svedkov Ježiša Krista vidím vo vás, drahí bratia kňazi, vo vás i vo vašich spolupracovníkoch a pomocníkoch. Väčšina z vás ste rehoľníci, ktorí ste sa už svojím rehoľným zasvätením a radikálnym rozhodnutím žiť v chudobe, čistote a poslušnosti stali osobitnými svedkami Boha a Ježiša Krista v dnešnom svete cez vaše zasvätenie, u vás, milí bratia kňazi, je to záväzok, ktorý vyplýva z vašej kňazskej vysviacky. Dnes toto vaše celoživotné svedectvo nadobúda osobitnú výzvu a poslanie v rámci Bratislavských misií. Ako biskup tejto arcidiecézy a toho mesta vás posielam, rozosielam k ľuďom, aby ste im ponúkli to najpodstatnejšie - prijať Ježiša Krista do svojho života a učiniť ho základnou hodnotou všetkého rozhodovania a konania. Posielam vás preniknutý radosťou nad Božou láskou, nemennou a večnou láskou trvajúcou aj dnes, keď Boh opäť chce prehovoriť rozličným spôsobom, z ktorých jeden má podobu misijného nasadenia pre ohlasovanie Kristovej blahozvesti všetkým. Vy sa teraz môžete stať vynikajúcim nástrojom svedectva o Bohu. To všetko v duchu mandátu Ježiša Krista ísť do celého sveta a ohlasovať evanjelium všetkým národom.

Do tohto okruhu patria aj tí, čo evanjelium z nejakého dôvodu ešte neprijali, alebo dokonca ani celkom nespoznali. Kardinál Giovanni Battista Montini (neskorší pápež Pavol VI.) počas misií v Miláne vyjadril túžbu osloviť všetkých a spomenul, že je potrebné mať na pamäti, že slabá viera a nedostatočné rozhodnutie pre Krista, ktoré nás trápi u iných, môže byť spôsobené aj našou slabosťou, sklamaním a zlým dojmom, ktorý sme vzbudili v iných ľuďoch ako kňazi. Aj ich chcel kardinál Montini osloviť a so všetkou pokorou poprosiť – skúste opäť vypočuť a prijať Božie slovo. Opakujeme toto svedectvo v snahe, aby bolo autentickejšie a pokornejšie vo vedomí, že doterajšie ohlasovanie bolo azda málo dokonalé, neschopné osloviť človeka skutočne, v hĺbke jeho srdca. No ohlasované evanjelium je aj podľa hesla práve prebiehajúcich misií „evanjeliom nádeje, ktoré nemôže sklamať“. Prenikajúca sila, moc tohto evanjelia zasiahnuť hĺbku ľudského srdca, je zaplatená výkupnou smrťou Ježiša na kríži. Iste, misionári ohlasujú slovo, misionári vydávajú svedectvo, no srdce človeka k naozajstnému obráteniu môže otvoriť iba Boh, jedine jeho Duch. Iba jeho oheň a Ježišov dotyk vedeli premeniť srdcia ustráchaných apoštolov zavretých za dverami na srdcia naplnené odvahou prijať mandát, prijať poslanie vykročiť von, vyjsť do celého sveta, urobiť zmeny vo svojom živote a byť dokonalejším svedkom. Pred dvetisíc rokmi stáli Ježišovi apoštoli pred ľudsky nepredstaviteľnou úlohou oboznámiť s jeho učením celý svet, ktorá sa nie z ľudskej múdrosti, ale z Božej moci vo veľkej miere uskutočnila. Dnes, po dvetisíc rokoch tu stojíte vy s podobným poslaním, dnes po dvetisíc rokoch Boh rovnako ako vtedy chce preniknúť vnútro človeka a dať jeho životu program.

Vyprosujem Vám na príhovor našej nebeskej Matky Sedembolestnej Panny Márie, na príhovor patróna tohto mesta i tejto katedrály svätého Martina, na príhovor všetkých svätých misionárov, čo dali svoj život pri hlásaní Kristovej blahozvesti - nech vám oni všetci vyprosujú od Pána Ježiša pokoru, odvahu a vytrvalosť v nádeji, že aj dnes môže Boh cez vaše svedectvo o evanjeliu zasiahnuť človeka a zmeniť jeho život.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS
Ďalšie fotografie zo sv. omše je možné nájsť vo fotobanke TK KBS.