Arcibiskup Zvolenský sa zúčastní biskupskej synody v Ríme

Koncom prvého októbrového týždňa odchádza bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský do Ríma, kde sa od 5. do 26. októbra zúčastní - ako delegát Biskupskej konferencie Slovenska - na Biskupskej synode o „Božom slove v živote a poslaní Cirkvi“. Je to v poradí druhá synoda, na ktorej sa arcibiskup Zvolenský zúčastňuje – v roku 2005 bol na synode o Eucharistii, o ktorej následne referoval v desiatom čísle mesačníka Duchovný pastier z toho istého roka.

Na tohoročnej synode sa zo Slovenska zúčastní aj prešovský arcibiskup – metropolita Ján Babjak, ktorý je ako metropolita východnej cirkvi z úradu stálym členom synody.

Biskupská synoda je zhromaždenie zástupcov biskupov z celého sveta, je to trvalý inštitút biskupského kolégia Katolíckej církví. Synodu ustanovil pápež Pavol VI. 15. decembra 1965 apoštolským listom Apostolica solicitudo. Úlohy a činnosť Synody biskupov podrobne definuje Kódex kanonického práva v kánonoch 342 – 348: ide o zhromaždenie biskupov, vybraných z rozličných krajín sveta, aby udržiavali úzke spojenie medzi biskupmi a pápežom, aby mu radami poskytovali pomoc a posúdili otázky, týkajúce sa činnosti Cirkvi vo svete. Synoda je priamo podriadená autorite pápeža, ktorý synodu zvoláva, stanovuje obsah otázok na prerokovanie, synode predsedá osobne, či prostredníctvom iných. Väčšinu členov Synody tvoria biskupi zvolení konferenciami biskupov, alebo členovia vymenovaných pápežom; k nim tiež pristupujú niektorí členovia klerických rehoľných inštitútov.

__________
Foto: Ľubomír Rebek, TK KBS