Stretnutie kňazov Bratislavskej arcidiecézy

V utorok 9. septembra 2008 sa v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici 26 so začiatkom o 9.30 uskutoční stretnutie kňazov Bratislavskej arcidiecézy.

Program stretnutia budú tvoriť dve prednášky na tému vzťahu diecézneho biskupa a kňaza, a to z dogmatického a zo špirituálneho pohľadu. Prednášať bude Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. a ThDr. Alexander Knorr. Následne pracovníci Národnej banky Slovenska predostrú prezentáciu o zavedení jednotnej európskej meny na Slovensku.

Na záver stretnutia sú účastníci stretnutia pozvaní na občerstvenie v priestoroch jedálne RKCMBF UK. Predpokladané ukončenie stretnutia je o 13.00.