Stanovisko k článku v časopise Plus 7 dní

Pridal dňa

V časopise „Plus 7 dní“, č. 6 zo 7. februára 2013, bol uverejnený článok s názvom „Zaplať Pán Boh?“ a s podtitulkom „Cirkev už mesiace neplatí za stavebné práce na kostole, robotníci preto nedostali na Vianoce výplatu“.

Bratislavská arcidiecéza v záujme pravdivej informovanosti uverejňuje k článku nasledovné stanovisko:

 1. Investorom a objednávateľom projektu a stavby kostola v Zálesí je farnosť Ivanka pri Dunaji, zastúpená vdp. Štefanom Rusňákom.
   
 2. Pán arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prisľúbil v lete 2012, že Bratislavská arcidiecéza poskytne polovicu finančných prostriedkov na stavbu kostola v Zálesí. Tieto finančné prostriedky podľa darovacej zmluvy budú poskytnuté formou preplácania dodávateľských faktúr. Nie je pravda, že mali byť poslané v hotovosti.
   
 3. Stavebné práce sa začali bez toho, aby bol Bratislavskou arcidiecézou odsúhlasený rozpočet, ktorý by bol vypracovaný na základe projektu. Rozpočet, ktorý bol následne predložený, nezodpovedal projektu. Odborník z oblasti stavebníctva, pracujúci pre Bratislavskú arcidiecézu, našiel nezrovnalosť medzi rozpočtom a projektom hrubej stavby vo výške viac ako 20.000 EUR. Projektová firma túto nezrovnalosť priznala, na základe čoho musel byť rozpočet opravený.
   
 4. Dodávateľ pokračoval v stavbe bez toho, že by mal Bratislavskou arcidiecézou odsúhlasenú zmluvu alebo rozpočet. Faktúry, ktoré posielal na Bratislavskú arcidiecézu, podľa prepočtov odborníkov opakovane vykazovali nezrovnalosti, hlavne čo sa týka množstva vykonanej práce ako aj ceny, t.z. vo faktúre boli uvedené položky výkonov, ktoré v skutočnosti ešte neboli realizované.
   
 5. Niektoré jednotkové ceny, ktoré dodávateľ uvádzal v podkladoch k faktúre, prevyšujú aj o viac ako 20% súčasné bežné trhové ceny. Dodávateľ bol opakovane vyzvaný, aby jednotkové ceny, ktoré Bratislavská arcidiecéza považuje za neprimerane vysoké, podložil cenovým rozborom.
   
 6. Dodávateľovi boli ponúknuté rôzne spôsoby riešenia vzniknutej situácie: zaplatenie aspoň časti vykonaných prác, ktorých množstvo a cenu Bratislavská arcidiecéza odsúhlasila (cca. tri štvrtiny) alebo dohodu o časti fakturovanej ceny, ktorá je vzhľadom na bežné trhové podmienky príliš vysoká alebo preplatenie faktúr s podmienkou zdôvodnenia jednotkovej ceny. Ani jedno z týchto navrhovaných riešení dodávateľ nebol ochotný prijať, pričom tieto podmienky boli v hore uvedenom článku označené za „nezmyselné požiadavky“. Napriek tomu bol dodávateľ viackrát uistený, že Bratislavská arcidiecéza má finančné prostriedky, ktoré prisľúbil pán arcibiskup a sú okamžite pripravené na úhradu.
   
 7. Z uvedených dôvodov nemohli byť akceptované a uhradené doteraz zaslané faktúry, pretože by to bolo proti zásade hospodárneho využívania vlastných finančných prostriedkov.
   
 8. Podľa nám dostupných informácií, robotníci, ktorí doteraz pracovali na stavbe kostole v Zálesí, dostali pred Vianocami zaplatené.
   
 9. Bratislavská arcidiecéza ani žiadny z jej pracovníkov nemajú žiadnu spriaznenú ani privilegovanú stavebnú firmu. Pri každej stavebnej činnosti sa dodávateľ vyberá na základe riadneho výberového konania.
   
 10. Bratislavskú arcidiecézu mrzí vzniknutá situácia, jej pracovníci si želajú, aby stavba kostola čo najlepšie a najrýchlejšie napredovala. Konať prezieravo a obozretne nie je „robenie obštrukcií“, ale prejav starostlivosti pri spravovaní finančných prostriedkov, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov Bratislavskej arcidiecézy.
   

Bratislava, 11. februára 2013