Opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

Pridal dňa

V súvislosti s šírením ochorenia COVID-19 vydal 6. marca 2020 bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Nižšie na stránke prinášam v plnom znení text vyhlásenia predsedu KBS i konkrétne odporúčania pre našu arcidiecézu.

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní, najčastejšie 6 dní.

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi (teplota, slabosť, kašeľ + ďalšie príznaky infekcie dýchacích ciest). Prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré sa môžu zachyť aj na povrchu rúk a predmetov.

Text vyhlásenia Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS:
 
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.
Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.
Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.
V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.
Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.
Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

Prijaté konkrétne opatrenia v Bratislavskej arcidiecéze:

 • veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.
  Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok ospravedlňuje fyzická alebo morálna nemožnosť zúčastniť sa: môže ísť jednak o fyzickú nemožnosť, napr. choroba znemožňujúca účasť, alebo morálnu nemožnosť, napr. ak osoba vo svedomí vníma zúčastnenie sa svätej omše v danej situácii ako ohrozenie života (objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí; o malé deti; o tehotné ženy; o tých, ktorí sa starajú o chorých,...). V týchto prípadoch je možné sledovať prenos svätej omše napríklad cez televízne či rozhlasové vysielanie.
 • znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.
 • možnosť podávania svätého prijímania na ruku. Toto opatrenie má význam v prípade, že veriaci má čisté/sterilné ruky a je znalý, ako narábať s Eucharistiou (viď vysvetlenie nižšie). Treba však rátať s tým, že mnoho ľudí prichádza do kostola z MHD, či z rôznych verejných priestorov bez možnosti umyť si ruky, takže Eucharistia môže byť kladená do infekčného prostredia. Je vhodné, aby si veriaci prijímajúci na ruku pred sv. prijímaním očistil ruku vlhčenou hygienickou vreckovkou.
 • organizovanie pútí a iných spoločných podujatí nad rámec bohoslužieb - s účasťou väčšieho počtu veriacich - sa odporúča dočasne odložiť.

Doporučenia pre kňazov a prevádzku liturgických/pastoračných priestorov:

 • kňazi a asistencia nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.
 • na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.
 • v chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.
 • je tiež potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, ľavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan,...). Je potrebné častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod.

Podávanie sv. prijímania na ruku:

 • ide o dočasné opatrenie súvisiace s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Toto preventívne opatrenie je účinné od dnešného dňa do 31. marca 2020. Po tomto termíne bude vydaná ďalšia inštrukcia.
 • veriaci majú pristupovať k svätému prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto.

Informačné zdroje, prostredníctvom ktorých je možné sledovať aktuálne informácie:

__________
Foto: Pixabay.com